Eestimaa Elusate Inimeste vandekohus keelas Eestis 5G

5G

Umbusis 25. jaanuaril toimunud kohtuistungil, kus arutati inimeste hagi 24 riigiametniku vastu seoses 5G tehnoloogia paigaldamisega Eestis, otsustas vandekohus 5G paigaldamise Eestis peatada.

Hagi esitamise põhjusena on hagiavalduses välja toodud, et Eestimaa inimesed ei ole andnud oma nõusolekut osaleda 5G tehnoloogia katsetamisel - tegemist on tehnoloogiaga, mida pole varem inimeste peal katsetatud, seega on tegemist inimkatsetega, mis on rangelt reguleeritud, kuid praegusel juhul neid reegleid ei järgita. Eriti tuleb vältida nende inimestega eksperimenteerimist, kes sõnaselgelt on väljendanud soovi mitte 5G tehnoloogia katsetamises osaleda. Hetkel puudub igasugune kindlustunne või tagasiside, et nende inimeste soovi ja õigust jääda 5G levist puutumatuks on poliitikute poolt arvesse võetud, pigem vastupidi – 5G tehnoloogiast räägitakse avalikus meedias kui möödapääsmatult ja vääramatult kasutuselevõetavast järgmise generatsiooni sidetehnoloogiast, kusjuures pea täielikult on eestikeelses meedias maha vaikitud kõik sellise kiirguse ja tehnoloogiaga kaasnevad võimalikud riskid ja kahjulik mõju nii inimeste tervisele kui ka keskkonnale.
Seetõttu on lubamatu, et 5G rakendamise protsess jätkub ilma igasuguse avaliku arutelu ja riskianalüüsita.

Hagiavalduse kokkuvõttest:

"3.1. 5G lubamisega asetatakse ilmselgelt ja lubamatult kõik 5Gga kokkupuutuvad inimesed katsejänese seisu, sest tegemist on tehnoloogiaga, mida tänaseni ei ole piisavalt uuritud, et olla kindel selle ohutuses nii inimestele kui ka keskkonnale. Pigem koguneb aina infot selle kahjulikkuse kohta. Ja nagu Hinrikuse ekspertarvamusest, samamoodi sadade teadlaste ja arstide hoiatustest oleme lugenud, on juba praegu kasutusel oleva tehnoloogiaga kaasnev tervisemõju väga tõsine.

3.2. Kõike eeltoodut arvestades on selge, et 5G tehnoloogia paigaldamist inimeste vaba tahte vastaselt ja ilma nende teadliku nõusolekuta saab käsitleda ründena inimeste vaimse ja füüsilise tervise vastu.

3.3. Rahvaalgatuse kaudu andis 1122 inimest selge sõnumi, et ei soovi 5G tehnoloogiat, kuni selle ohutus saab tõestatud. Ja prof Hinrikus väidab, et selle ohutust ei olegi kunagi võimalik tõestada. Seega juhul, kui inimeste vastuseisust ja põhiõigustest hoolimata Eestis 5G paigaldatakse, tuleb ilmtingimata ja viivitamatult austada vähemalt nende 1122 ja rohkema inimese soovi jääda 5Gst puutumatuks, sest tehnoloogia, eriti veel riskantne tehnoloogia, majandusareng ja raha ei saa mitte mingil tingimusel olla olulisem kui inimeste ohutus ja tervis.

3.4. Kuna aga 5G hõlmab enneolematut kokkupuudet kiirgusega, mis on teadaolevalt kahjulik inimeste tervisele ja keskkonnale, on ülimalt oluline, et 5G kasutuselevõtt kõikjal Eestis viivitamatult peatatakse, ning kõik need, kes vastutavad selle kasutuselevõtu jätkamise eest, võetakse vastutusele."

* * *

Ühtegi kostjat 25. jaanuari kohtuistungile kohale ei ilmunud, samuti ei avaldanud keegi neist eelnevalt soovi jõuda hagejatega kohtuvälisele kokkuleppele. Seetõttu lähtus kohus asja arutamisel üldlevinud põhimõttest, et kui süüdistatav loobub enda kaitseks sõna võtmast, tähendab see süüdistuse omaksvõttu.

Vastavalt tavaõigusele vastutavad kostjad oma käitumise ja kuritegude eest, mida nad sooritavad elusate inimeste vastu, individuaalselt, elusate inimestena. Olukorras, kus inimesed maksavad neile palka, ei saa nad pugeda peitu statuutsüsteemi varju.

25. jaanuaril langetatud kohtuotsuses seisab:

"Tutvudes põhjalikult toimikuga, võttes arvesse kõiki esitatud tõendeid ja hagejate esindaja antud suulisi ütlusi, langetasime meie, kaheteistkümnest täie mõistuse juures, puhta südametunnistusega ja teovõimelisest elusast inimestest koosnev vandekohus, ühehäälselt järgmise otsuse:

  1. Tuginedes teadaolevate teaduslike uuringute puudumisele 5G tehnoloogia mõjust keskkonnale ja inimeste tervisele, otsutab kohus peatada kõikidel 5G sagedustel põhinevate teenuste arendamise, väljaehitamise ja kasutamise Eesti pinnal kohtuotsuse jõustumise hetkest alates, s.o 25.01.2020."

Kohus mõistis igale kostjale rahatrahvi vahemikus 5.555.555,55 kuni 16.666.666,65 eurot, mis tuleb kanda sihtasutusele Kiirguskahjustustega Inimeste Fond. Raha kogutakse kiirguse mõjul tervisekahjustusi saanud inimeste ravikulude katteks.

Hagejad tuginevad ÜRO Inimõiguste Hartale (1948), mille alusel peab olema tagatud iga inimese õiguslik kaitse meelevaldse vahelesekkumise eest tema era- ja perekonnaellu ning kodu puutumatusse (art. 12) ning mis keelab piinamise ja julma, ebainimliku või inimväärikust alandava kohtlemise (art. 5); samuti Nürnbergi koodeksile, mis kehtib kõikidele inimkatsetele ja seetõttu hõlmab ka 5G paigaldamisega kaasnevat suuremat, enneolematut ja ettearvamatut kokkupuudet tehislike elektromagnetväljadega.

 

Kohtuotsuse leiad siit: http://elusinimene.ee/et/vandekohtu-otsus-5g-tehnoloogia-kohta